GRID | individuals
 • *

Algemene Voorwaarden

H.J.A. VAN LOON, handelend onder de naam INFINITES, gevestigd aan de Claudius Prinsenlaan 128 te (4818 CP) Breda, KVK-nummer: 65615158, hierna te noemen “Infinites”;

 

Artikel 1  Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Opdrachtgever: de Opdrachtgever is elk natuurlijk of rechtspersoon die Infinites opdracht verleent;
 2. Infinites: Hieronymus Jacobus Adrianus (Jeroen) van Loon, handelend onder de naam Infinites;
 3. Overeenkomst: de mondelinge of Schriftelijke Overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Infinites tot stand komt door aanvaarding van de opdracht door Infinites, houdende een opdracht tot bemiddeling tussen Opdrachtgever en kandidaat door Infinites;
 4. Opdracht: alle werkzaamheden waartoe door Opdrachtgever Opdracht is gegeven aan Infinites.
 5. Kandidaat: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door directe of indirecte bemiddeling van Infinites wordt geselecteerd voor een gesprek met Opdrachtgever, die door directe of indirecte bemiddeling van Infinites direct of indirect in dienst wordt genomen door de Opdrachtgever, een en ander (zowel werving als selectie) in de ruimste zin des woords;
 6. Schriftelijk: in deze voorwaarden zal overal waar de vorm ‘Schriftelijk’ staat, ook de vorm ‘per E-mail’ kunnen worden gelezen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Infinites, waaronder mede begrepen door Opdrachtgever aan Infinites verleende opdrachten, door Infinites uitgebrachte offertes en adviezen en alle Overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen (hetzij direct, hetzij indirect) Infinites en Opdrachtgever. Ook op vervolgopdracht, diensten en gewijzigde aanvullende opdrachten zijn deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of van de bijbehorende opdrachtbevestiging en/of offerte zijn slechts geldig, indien deze Schriftelijk tussen Opdrachtgever en Infinites zijn overeengekomen.
 3. Infinites is gerechtigd derden in te schakelen voor uitvoering van de Overeenkomst. Wanneer Infinites derden inschakelt of betrekt voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.

 

 1. Zowel bij de ontvangen offerte als bij de opdrachtbevestiging zijn deze algemene voorwaarden gevoegd. Opdrachtgever verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en deze te kunnen hebben bestudeerd.
 2. Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.
 3. Indien Infinites niet telkens nauwkeurige naleving van de algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat de voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Infinites kan strikte naleving van de voorwaarden blijven verlangen.

 

Artikel 3                   Totstandkoming van de Overeenkomst

 

 1. Alle door Infinites uitgebrachte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand en vang aan op het moment dat de ondertekende offerte door Infinites retour is ontvangen, dan wel, in geval van een mondelinge Overeenkomst, een opdrachtbevestiging is ontvangen en akkoord bevonden door Opdrachtgever.
 3. Eventuele onjuistheden in de offerte of bevestiging dienen Schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na ontvangst op straffe van verval.
 4. Infinites is pas gehouden aanvang te nemen met het uitvoeren van de Overeenkomst wanneer de opdrachtbevestiging of offerte voor akkoord is geretourneerd.
 5. Later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien Schriftelijk beide partijen daarmee hebben ingestemd. De Schriftelijke wijziging en/of aanvulling zal aan de Overeenkomst worden gehecht.
 6. Indien, naast Infinites, een andere partij dezelfde Opdracht heeft ontvangen van de Opdrachtgever, die tezamen dient te worden uitgevoerd, is Infinites niet aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming door de andere partij.

 

Artikel 4 Verplichtingen & rechten van Infinites

 

 1. Infinites zal de Opdracht naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem mag worden verwacht. Infinites heeft de intentie om iedere vacature te voorzien en/of één of meer Kandidaten voor te dragen. Infinites heeft uitsluitend een inspanningsverplichting.
 2. Infinites zal de betreffende vacature van Opdrachtgever in de vorm van een functiebeschrijving dan wel in de opdrachtbevestiging Schriftelijk vastleggen. Hierin wordt bij voorkeur en voor zover mogelijk in ieder geval opgenomen: de inhoud van de functie, het gewenste profiel van de gezochte Kandidaat op basis van kennis en vaardigheden, de omgevingsfactoren waarbinnen de opdracht wordt geplaatst en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de Kandidaat wordt geselecteerd.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat. Infinites is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever.
 4. Het is Infinites toegestaan ervan uit te gaan dat informatie en gegevens die de Kandidaat over zichzelf verstrekt of die over de Kandidaat van referenten is verkregen, correct en volledig zijn. Voor onjuiste informatie is Infinites niet aansprakelijk.
 5. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Infinites Overeenkomstig zijn oordeel nodigt heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verstrekte gegevens en bescheiden juist zijn.
 6. Infinites heeft het recht bepaalde delen van de Opdracht of de gehele Opdracht, uit te laten voeren door derden.
 7. Indien de arbeidsovereenkomst met de Kandidaat voor de aanvangsdatum van de dienstbetrekking dan wel binnen een termijn van drie maanden na aanvang van het dienstverband door Opdrachtgever of de Kandidaat wordt beëindigd, dan wel binnen drie maanden na aanvang van het dienstverband aantoonbaar blijkt dat de Kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zal Infinites kosteloos een andere kandidaat voordragen. In het geval dat dat niet binnen drie (3) maanden succes oplevert, zal Infinites tweederde (2/3) van het volledige honorarium van de betreffende plaatsing retourneren.

 

 1. Infinites zal, indien zij verwacht dat zij binnen de tussen partijen afgesproken termijn geen geschikte kandidaat zal vinden, Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 5 Honorarium

 

 1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever een honorarium per plaatsing verschuldigd aan Infinites ten gevolge van de verstrekte opdracht.
 2. Het door de Opdrachtgever aan Infinites verschuldigde honorarium van een wervings- en/of selectieprocedure wordt na het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst gefactureerd en betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum door betaling op de bankrekening van Infinites. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Vanaf het moment van verzuim is Opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die Infinites ter incasso van haar vordering heeft moeten maken. Deze wordt berekend volgens Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,-.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 5. Infinites heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

Artikel 6 Geheimhouding

 

 1. Een partij zal zich met betrekking tot de vertrouwelijke informatie onthouden van alle handelingen die tot gevolg kunnen hebben dat de vertrouwelijke informatie geheel of gedeeltelijk bekend wordt bij derden.
 2. De krachtens dit artikel op Opdrachtgever en Infinites rustende verplichtingen gelden voorts voor vennootschappen die op enigerlei wijze gelieerd zijn aan Opdrachtgever respectievelijk Infinites, alsmede de bestuurders, commissarissen en/of werknemers.
 3. Infinites verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan door haar ingeschakelde of in te schakelen derden.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om binnen 18 maanden na het verkrijgen van de gegevens van de Kandidaat gegevens van door Infinites voorgestelde Kandidaten, al dan niet door Opdrachtgever afgewezen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Infinites aan derden bekend te maken dan wel referenties van deze Kandidaten na te trekken, dan wel informatie met betrekking tot deze kandidaten met derden te delen. Indien tussen Opdrachtgever en Kandidaat binnen 18 maanden na afsluiting van de opdracht een arbeidsovereenkomst tot stand komt, is Opdrachtgever een volledig honorarium verschuldigd aan Infinites.
 5. Bij overtreding van het vorige lid is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd aan Infinites ter grootte van het honorarium van Infinites, zoals dat zou zijn, indien Infinites de betreffende persoon had aangedragen, te weten een bedrag van tweemaal een maandloon van de kandidaat met een minimum van € 6.950,- exclusief BTW, onverminderd het recht van Infinites op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 7                   Overmacht

 

 1. Indien een geval als overmacht zich voordoet, is Infinites verplicht de Opdrachtgever zo tijdig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. Infinites zal zich inspannen om de opdracht voort te zetten en te voltooien of de opdracht op een later tijdstip voort te zetten of te voltooien.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekteverzuim van Infinites personeel, telecommunicatiestoringen, storingen in het elektronisch berichtenverkeer, storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, de gevolgen van natuurgeweld, seizoensinvloeden, oorlogsdaden, atoomkernreacties en dergelijke, een en ander ook indien deze overmacht zich voordoet bij derden die door Infinites bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
 3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Infinites opgeschort. In zulke gevallen heeft Opdrachtgever noch het recht op ontbinding van de Overeenkomst, noch het recht om haar (betalings-)verplichtingen jegens Infinites op te schorten.
 4. Infinites is ingeval van overmacht bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid ten hoogste zes maanden op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst kosteloos en schadeloos te ontbinden.
 5. Infinites is gerechtigd zich te beroepen op overmacht in de periode waarin Infinites zijn verbintenis al had moeten nakomen.
 6. Indien Infinites bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Infinites gerechtigd het reeds verrichte gedeelte van de opdracht afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds verrichte gedeelte van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft in het economisch verkeer.

 

Artikel 8 Termijnen

 

 1. Termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden alsmede op de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens, alsmede op de voorgenomen opdracht. De gegevens dienen in elk geval te bestaan uit een beschrijving van de in te vullen functie en het daarbij behorende salaris.
 2. Een overeengekomen termijn vangt aan nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn gesteld van Infinites en nadat de betaling is verricht, indien en voor zover deze bij de opdrachtverlening dient te geschieden. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever een voorschot zal verstrekken, begint de termijn pas te lopen op het moment dat het gevraagde voorschot is betaald.
 3. In de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en gelden niet als fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen. Door overschrijding van een dergelijke termijn is Infinites niet direct in verzuim. Een tekortkoming van Infinites levert geen grond op voor ontbinding van de Overeenkomst. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn wel een nieuwe en redelijke termijn stellen, waarbinnen Infinites de Overeenkomst dient te hebben uitgevoerd. Overschrijding van de nieuwe redelijke termijn levert wel een grond op voor een ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever. Overschrijding van een tussen partijen overeengekomen termijn van uitvoering geeft Opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een redelijke termijn van uitvoering, te rekenen vanaf het moment, zoals hiervoor weergegeven in lid 2.

 

Artikel 9 Reclame

 

 1. Opdrachtgever dient Schriftelijk binnen acht (8) dagen na factuurdatum aan Infinites kenbaar te maken dat hij reclameert, waarbij eveneens de grond voor reclamatie dient te worden vermeld. De bewijslast van tijdige indiening van reclame rust bij de Opdrachtgever. Na het verstrijken van de termijn als hier voor genoemd wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Het gevolg van goedkeuring is dat Infinites mag vermoeden dat geen sprake is van (terechte) klachten.
 2. Een reclame als in het vorige lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 10                 Aansprakelijkheid

 

 1. Wanneer Infinites aansprakelijk wordt gehouden, is Infinites slechts aansprakelijk in zoverre dit als in dit artikel is geregeld, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld.
 2. Infinites is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door kandidaten of opdrachtgever.
 3. Infinites is niet aansprakelijk voor kosteloos verschafte producten of diensten.
 4. Infinites en Opdrachtgever komen overeen dat Infinites de opdracht naar haar beste inzicht zal vervullen, maar dat Infinites niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade van Opdrachtgever die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de opdracht door Infinites.
 5. Infinites sluit iedere aansprakelijkheid voor direct en/of indirecte (bedrijfs)schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Infinites is nimmer aansprakelijk voor enige schade die hetzij direct hetzij indirect veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n) dan wel voor schade hetzij direct, hetzij indirect ten gevolge van enig handelen, dan wel nalaten, dan wel wanprestatie en/of frauduleus handelen van een kandidaat.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij/zij jegens Infinites gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Infinites die daardoor direct en/of indirect is ontstaan.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Infinites voor eventuele aanspraak van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere partij(en) dan wel Infinites toerekenbaar is. Indien Infinites uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Infinites zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden.
 9. Mocht Opdrachtgever naar aanleiding van het vorige lid in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Infinites, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Infinites en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 10. Wanneer Infinites geen invloed kan uitoefenen op ontwikkelingen bij derden, is Infinites niet aansprakelijk.
 11. De aansprakelijkheid van Infinites is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat krachtens verzekering ter zake wordt uitgekeerd, voor zover zij aansprakelijk zou zijn. Voor zover Infinites aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, tenzij het aansprakelijkheid voor een onderdeel van de opdracht betreft. Wanneer Infinites aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor een onderdeel van de opdracht, kan dat slechts voor een bedrag van eenmaal de factuurwaarde van het onderdeel van de opdracht.

 

Artikel 12                  Non-discriminatie

 

 1. Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de Werving en Selectie door Infinites ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de vereisten van de Opdrachtgever.

 

Artikel 13                  Opzegging

 

 1. Opdrachtgever en Infinites kunnen te allen tijde door opzegging de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen. Opzegging dient Schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 2. Beëindiging van de Overeenkomst door één der partijen in overeenstemming met het vorige lid leidt niet tot enig recht op schadevergoeding aan de zijde van de andere partij.
 3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van Infinites op Opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar, een en ander onverminderd de aan Infinites toekomende rechten op grond van de Opdracht en deze algemene voorwaarden, waaronder artikel 5.

 

Artikel 14                  Overige

 

 1. Infinites heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de Opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
 2. Partijen verplichten zich jegens elkaar, zodra tijdens de uitvoering van de Overeenkomst enige twijfel mocht ontstaan omtrent de juiste uitvoering daarvan, om dit direct aan de andere partij te melden, opdat een bijeenkomst van partijen kan worden belegd om die kwestie te bespreken.
 3. (Ver)nietig(baar)heid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden leidt niet tot (ver)nietig(baar)heid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 4. Voor zover enig beding in de Overeenkomst tussen partijen, waaronder deze algemene voorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is, omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigbare c.q. buiten toepassing gelaten beding.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Infinites waarop deze algemeen voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Infinites waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Infinites haar woonplaats heeft, i.c. de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.